OŚWIADCZENIE O ODSTĄPIENIU OD UMOWY I ZWROT TOWARU 

Imię i nazwisko osoby dokonującej zwrotu: 

.......................................................................................................................

Adres (kod pocztowy, miejscowość, ulica, nr domu): 

.......................................................................................................................

.......................................................................................................................

Dane kontaktowe (adres e-mail, telefon): 

.......................................................................................................................

Niniejszym oświadczam, iż: 

1. Na podstawie ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r., poz. 827) odstępuję od umowy sprzedaży na odległość zawartej z firmą Bożena Dygudaj DE-BORENO ul. Pajęczańska 1A 98-300 Nowe Gajęcice NIP:5741506936 i zwracam wymienione poniżej towary w niezmienionym stanie wraz z dowodem zakupu. 

2. Znane mi są warunki zwrotu towarów w tym trybie określone w regulaminie Sklepu oraz w wyżej wymienionej ustawie. 

Data otrzymania towaru: .................................................................................... 

Numer dokumentu sprzedaży (paragonu lub faktury VAT): ......................................

Zwracane towary: (nazwa, ilość, cena brutto)

.......................................................................................................................

.......................................................................................................................

....................................................................................................................... 

Numer rachunku bankowego, na który zostanie zwrócona należność za towar: 

__ - ____ - ____ - ____ - ____ - ____ - ____

Właściciel rachunku:   

.......................................................................................................................

.......................................................................................................................

............................................ 

Miejscowość i data

......................

Podpis klienta 

Oświadczenie o odstąpieniu od umowy i zwrot towaru

Śledź nas na Facebooku